วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ความหมายของบุคลิกภาพ

ความหมายของบุคลิกภาพ จากการศึกษาพบว่า
บุคลิกภาพ มีความหมายถึง ลักษณะพฤติกรรมโดยรวมของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกท่าทาง ทางความคิด ทางอารมณ์ ได้แก่ การแสดงท่าทาง กิริยา มารยาท การแต่งกาย ความนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ความมีน้ำใจ ความเข้าใจ ความสำรวม การแสดงอารมณ์ การวางตนในการสมาคม ซึ่งเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้พบเห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น